สังเวชนียสถาน

สังเวชนียสถาน (อ่านว่า สัง-เว-ชะ-นี-ยะ-สะ-ถาน) แปลว่า สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะสังเวชนียสถาน หมายถึงสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดความแช่มชื่น เบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดี เมื่อได้ไปพบเห็นสังเวชนียสถาน มี 4 แห่ง คือสังเวชนียสถาน 4 แห่งนี้ ท่านว่าเป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะ ควรไปแสวงบุญ เพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสติ อันจักนำมาซึ่งบุญกุศลและความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจ จากเนื้อความในมหาปรินิพพานสูตร แสดงให้เห็นว่าสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้ได้เกิดขึ้นโดยคำแนะนำของพระพุทธองค์ ที่ได้ตรัสว่า ผู้ใดระลึกถึงพระองค์ พึงจาริกไปยังสังเวชนียสถานทั้งสี่นี้ [1]ต่อมาภายหลังจึงเกิดการจาริกไปยังสถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปาฏิหาริย์เพิ่มขึ้นอีก 4 แห่ง นั่นคือ[2]

แหล่งที่มา

WikiPedia: สังเวชนียสถาน http://etext.library.adelaide.edu.au/f/fa-hien/f15... http://www.rootinstitute.com/bodhgaya-stupa/bodhga... http://www.wanramtang.com/index.php?lay=show&ac=ar... http://india.gov.in/knowindia/history_freedom_stru... http://www.india.gov.in/knowindia/state_emblem.php http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=33.2&i... http://www.84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=15... http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=... http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=... http://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=...