หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นหน่วยงานส่วนราชการในพระองค์ระดับกรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน บังคับบัญชา ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานในการถวายอารักขา และถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน [1]ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการ และกำกับงานในหน้าที่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[2]

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ต้นสังกัด ส่วนราชการในพระองค์
สืบทอดจาก หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม
ผู้บริหารหลัก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, ผู้บัญชาการสูงสุด
พลเอก(พิเศษ) หญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, รองผู้บัญชาการ
พลเอก จักรภพ ภูริเดช, รองผู้บัญชาการ /ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
พลอากาศเอก ชาญชาย เกิดผล, รองผู้บัญชาการ
พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย, รองผู้บัญชาการ
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ, รองผู้บัญชาการ
พลตำรวจเอก อรรถกร ทิพยโสธร, รองผู้บัญชาการ
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
วันก่อตั้ง 9 มกราคม พ.ศ. 2535

ใกล้เคียง

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยรบพิเศษ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ หน่วยฐาน หน่วยฐานเอสไอ หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หน่วยรับรส หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

แหล่งที่มา

WikiPedia: หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ http://samathi.com/2016/activity-detail.php?actid=... http://www.kingdom-siam.org http://www.kingdom-siam.org/family-b-a-b.html http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/...