หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เป็นหน่วยงานส่วนราชการในพระองค์ระดับกรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์ มีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน บังคับบัญชา ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติงานในการถวายอารักขา และถวายพระเกียรติองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ทางพระราชพิธีตามที่ได้รับมอบหมาย และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตพระราชฐาน [1]ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ตลอดจนวางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการ และกำกับงานในหน้าที่ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว[2]

หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ต้นสังกัด ส่วนราชการในพระองค์
วันก่อตั้ง 9 มกราคม พ.ศ. 2535
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
ผู้บริหารหลัก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, ผู้บัญชาการสูงสุด
พลเอก(พิเศษ) หญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี, รองผู้บัญชาการ
พลเอก จักรภพ ภูริเดช, รองผู้บัญชาการ /ผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
พลอากาศเอก ชาญชาย เกิดผล, รองผู้บัญชาการ
พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย, รองผู้บัญชาการ
พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ, รองผู้บัญชาการ
พลตำรวจเอก อรรถกร ทิพยโสธร, รองผู้บัญชาการ
สืบทอดจาก หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย
หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ กระทรวงกลาโหม

ใกล้เคียง

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หน่วยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ หน่วยรบพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ หน่วยยามฝั่ง หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยผจญคนไฟลุก หน่วยยามชายแดน

แหล่งที่มา

WikiPedia: หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ http://samathi.com/2016/activity-detail.php?actid=... http://www.kingdom-siam.org http://www.kingdom-siam.org/family-b-a-b.html http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2556/A/... http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/A/...