ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วน (Partnerships) คือ องค์การธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป รับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินการ และจะแบ่งกำไรตามสัดส่วนที่ตกลงกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมี 2 ชนิด คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (หสน.) และห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.)

ใกล้เคียง

ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามสปอร์ต พับลิชชิง ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ห้างทอง ธรรมวัฒนะ ห้างสรรพสินค้า ห้าทหารเสือ ห้างสรรพสินค้าโตคิว ห้างไนติงเกล ห้างทองตั้งโต๊ะกัง ห้างขายยาอังกฤษ (ตรางู)