.su

.su เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับ สหภาพโซเวียต จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2533ก่อนหน้านี้องค์การกำหนดหมายเลขอินเทอร์เน็ต (IANA) ได้เคยระบุว่าเป็นโดเมนระดับบนสุดที่เลิกใช้แล้ว[2] แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนสถานะเป็นใช้งานได้ตามปกติ และยังมีการรับจดทะเบียนโดเมนเนมใหม่ใน .su อยู่[3][4] แม้ .su จะไม่เป็นที่นิยมนักเมื่อเทียบกับ .ru ที่เป็นโดเมนตามรหัสประเทศรัสเซียในปัจจุบัน[5]

.su

ประเภท โดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุด
เริ่มใช้ 1990
นโยบายระงับข้อพิพาท None
ผู้สนับสนุน Russian Institute for Public Networks
ข้อจำกัด None
สถานภาพ ใช้งานได้
โครงสร้าง Registrations are permitted directly at the second level
ผู้รับจดทะเบียน Russian Institute for Public Networks
การใช้งานจริง กลุ่มประเทศในอดีตสหภาพโซเวียต, including the  สาธารณรัฐประชาชนโดเนตสค์[1]
จุดมุ่งหมายการใช้งาน ประเทศในอดีต  สหภาพโซเวียต
เว็บไซต์ RUcenter
ดีเอ็นเอสเซก yes