.zr

.zr เป็นโดเมนอินเทอร์เน็ตระดับบนสุดตามรหัสประเทศ (ccTLD) สำหรับประเทศซาเอียร์ จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2539 ปัจจุบันเลิกใช้แล้ว และเปลี่ยนรหัสเป็น .cd หลังจากเปลี่ยนชื่อประเทศเป็น สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก