Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo
Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo

Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo

Buffalo buffalo Buffalo buffalo buffalo buffalo Buffalo buffalo เป็นประโยคในภาษาอังกฤษที่ประกอบด้วยคำพ้องความหมายคือคำว่า buffalo ซึ่งมีความหมายได้ 3 แบบ ได้แก่โดยประโยคดังกล่าวเรียงอยู่ในรูปแบบซึ่งมีความหมายว่า "ควายในเมืองบัฟฟาโล ซึ่งถูกควายในเมืองเดียวกันทำให้กลัว ไปขู่ควายตัวอื่นซึ่งอยู่ในเมืองบัฟฟาโลเช่นเดียวกัน"