COPINE Scale

COPINE Scale เป็นมาตราสำหรับประเมินที่สร้างขึ้นในประเทศไอร์แลนด์แล้วต่อมาใช้ในสหราชอาณาจักรเพื่อจัดลำดับความร้ายแรงของรูปทารุณเด็กทางเพศ โดยตามกฎหมายของประเทศ คำว่า "เด็ก" หมายถึงบุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี[1]เจ้าหน้าที่ของโปรเจ็กต์ COPINE (Combating Paedophile Information Networks in Europe แปลว่า เครือข่ายข้อมูลต่อสู้คนใคร่เด็กในยุโรป) พัฒนามาตราสำหรับประเมินนี้ขึ้น[2]โดยเป็นโปรเจ็กต์ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 และมีสำนักงานอยู่ที่คณะจิตวิทยาประยุกต์ที่มหาวิทยาลัยคอลเลจคอร์ก (University College Cork) ในประเทศไอร์แลนด์

แหล่งที่มา

WikiPedia: COPINE Scale http://www.inquisition21.com/pca_1978/reference/ol... http://copine.ie/ http://www.ucc.ie/en/equayle/ http://web.archive.org/web/20071129132438/http://c... http://www.popcenter.org/problems/child_pornograph... //www.worldcat.org/issn/1649-6396 http://www.1gis.co.uk/img/evidence.pdf http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/46/sectio... http://www.sentencing-guidelines.gov.uk/docs/0000_... http://www.sentencing-guidelines.gov.uk/docs/advic...