Certificate authority

ในการเข้ารหัส เป็นคนที่ออกใบรับรองดิจิตอล ใบรับรองดิจิตอลรับรองความเป็นเจ้าของ Public Key โดยมีชื่อเรื่องของใบรับรอง ใบรับรองอนุญาตให้คนอื่นใช้งานได้ โดยขึ้นอยู่กับลายเซ็นหรือยืนยันตัวโดยการทำ private key ที่สอดคล้องกับ public key ที่ถูกรับรอง ในรูปแบบความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้นี้ CA เป็นบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ เชื่อถือในเรื่องเจ้าของใบรับรองและกลุ่มคนที่ขึ้นอยู่กับใบรับรอง ผังของ Public Key Infrastructure (PKI) จำนวนมากจะแสดงตนเป็น CA