Chakri Dynasty

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Chakri Dynasty

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Chakri Dynasty


Chakri Dynasty

ราชวงศ์ก่อนหน้า ราชวงศ์ธนบุรี
(กรุงธนบุรี)
จำนวนพระมหากษัตริย์ 10 พระองค์
พระราชอิสริยยศ พระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์
(พ.ศ. 2325 - พ.ศ. 2399)
พระมหากษัตริย์สยาม
(พ.ศ. 2399 - พ.ศ. 2492)
พระมหากษัตริย์ไทย
(พ.ศ. 2492 - ปัจจุบัน)
สถาปนา พ.ศ. 2325
ปกครอง ราชอาณาจักรไทย
ประมุขพระองค์แรก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
ประมุขพระองค์ปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2325 - ปัจจุบัน
สาขา 84 ราชสกุล
42 บวรราชสกุล
เชื้อชาติ ดั้งเดิม ไทย, จีน และมอญ
ภายหลังเพิ่มเปอร์เซีย