Civil and Commercial Code

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Civil and Commercial Code

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Civil and Commercial Code


Civil and Commercial Code

วันลงนาม • บรรพ 1 : 31 มีนาคม 2535
• บรรพ 2 : 11 พฤศจิกายน 2468
• บรรพ 3 : 1 มกราคม 2471
• บรรพ 4 : 16 มีนาคม 2473
• บรรพ 5 : 5 ตุลาคม 2519
• บรรพ 6 : 5 มิถุนายน 2478
วันเริ่มใช้ • บรรพ 1 : 7 มิถุนายน 2535
• บรรพ 2 : 1 มกราคม 2468
• บรรพ 3 : 1 เมษายน 2471
• บรรพ 4 : 1 เมษายน 2473
• บรรพ 5 : 16 ตุลาคม 2519
• บรรพ 6 : 1 ตุลาคม 2478
วันประกาศ • บรรพ 1 : 8 เมษายน 2535
• บรรพ 2 : 11 พฤศจิกายน 2468
• บรรพ 3 : 1 มกราคม 2471
• บรรพ 4 : 18 มีนาคม 2473
• บรรพ 5 : 15 ตุลาคม 2519
• บรรพ 6 : 7 มิถุนายน 2478
ผู้ลงนาม • บรรพ 1 และ 5 : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
• บรรพ 2 : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
• บรรพ 3 และ 4 : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
• บรรพ 6 : คณะผู้สำเร็จราชการแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (อนุวัตรจาตุรนต์, อาทิตย์ทิพอาภา และ เจ้าพระยายมราช)
ท้องที่ใช้ ทั่วประเทศไทย
ยกเว้น ปัตตานี, นราธิวาส, ยะลา และ สตูล สำหรับ บรรพ 5 และ 6 โดยให้ใช้กฎหมายชาริอะห์แทน
ผู้ลงนามรับรอง • บรรพ 1 : อานันท์ ปันยารชุน (นายกรัฐมนตรี)
• บรรพ 2, 3 และ 4 : — (สมบูรณาญาสิทธิราชย์)
• บรรพ 5 : เสนีย์ ปราโมช (นายกรัฐมนตรี)
• บรรพ 6 : พระยาพหลพลพยุหเสนา (นายกรัฐมนตรี)
ผู้ตรา • บรรพ 1 : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• บรรพ 2 : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
• บรรพ 3 และ 4 : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
• บรรพ 5 : รัฐสภาไทย
• บรรพ 6 : สภาผู้แทนราษฎรไทย
ผู้รักษาการ นายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย