Coagulative necrosis

Coagulative Necrosis เป็นการตายของเซลล์ที่มักเกิดจากการขาดเลือดเฉพาะที่ (ischemia) หรือเนื้อตายเหตุขาดเลือด (infarction) ลักษณะของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงคือบริเวณเนื้อตายยังคงโครงสร้างเดิมไว้แต่นิวเคลียสหายหรือเสียรูปไป หากเนื้อเยื่อโดยรอบยังคงมีเซลล์ชนิดที่เรียกว่า labile cell อยู่ก็จะสามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ตายได้