Exposure value
Exposure value

Exposure value

ในทางการถ่ายภาพ, exposure value (EV) เป็นค่าที่ใช้ในการวัดความสว่างของแสงในการถ่ายภาพ เพื่อกำหนดมาตรฐานความไวแสงของฟิล์ม หรือเซ็นเซอร์รับภาพของกล้องดิจิทัล โดยคำนวณจากปัจจัยที่ส่งผลให้แสงผ่านเข้ากล้องได้มากน้อยต่างกันคือ หน้ากล้อง (f-number) และความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed)โดยมีสูตร ดังนี้เมื่อซึ่งจะได้ตาราง ดังนี้* ค่าที่ระบุ ‘m’ หมายถึงเวลาเป็นนาที.ประโยชน์ของค่า EV นอกจากใช้เป็นมาตรฐานวัดความสว่างแล้ว ยังใช้อ้างอิงในระบบเครื่องวัดแสงของกล้องในการวัดแสงทั้งแบบปรับเอง(Manual Mode) และแบบระบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะระบบโปรแกรม (P Mode) ที่กำหนดเป็นขนาดหน้ากล้องและความเร็วชัตเตอร์ตามตารางค่า EV นอกจากนี้แล้วในกล้องดิจิทัล ยังใช้เป็นคุณลักษณะในการพิจารณาเปรียบเทียบความไวแสงของกล้องแต่ละตัว ว่ามีความไวแสงตั้งแต่ EVต่ำสุดเท่าไร ถึง EV สูงสุดเท่าไร อีกด้วย ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สำคัญของเซ็นเซอร์รับภาพแต่ละรุ่น