Gang Cartoon Channel

เครือข่าย สามารถ-ดีทีเอช, เคเบิลท้องถิ่น
พื้นที่แพร่ภาพ ประเทศไทย
เว็บไซต์ เวปไซต์ของ Gang Cartoon
ประเทศ ไทย
PSI ช่อง 79 (O2)
ช่อง 179 (4050Channel)
เจ้าของ โรส มีเดีย แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์
ระบบภาพ 4:3, 16:9 (SDTV)
GMMZ ช่อง 263
Samart-DTH ช่อง 8
CTH ช่อง 183
เริ่มออกอากาศ 23 กันยายน พ.ศ. 2551
Sun Box ช่อง 40
ยุติออกอากาศ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ใกล้เคียง