Gautama Buddha

สถานที่บรรลุธรรม ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
วันประสูติ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 80 ปีก่อนพุทธศักราช
ปรินิพพาน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (ตามฉบับเถรวาท)
ชาวเมือง กบิลพัสดุ์
สถานที่ปรินิพพาน กุสินารา
พระนามอื่น อังคีรส
สถานที่ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ ลุมพินีวัน พุทธคยา สารนาถ กุสินารา
อารามสำคัญ คือ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดเชตวันมหาวิหาร
วรรณะเดิม กษัตริย์
นามพระราชบิดา พระเจ้าสุทโธทนะ
นามพระราชมารดา พระนางสิริมหามายา
พระนามเดิม สิทธัตถะ
สถานที่บวช ริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
ราชวงศ์ ศากยะ
ตำแหน่ง พระพุทธเจ้า
สถานที่ประสูติ ลุมพินีวัน