Government Accountability Office
Government Accountability Office

Government Accountability Office

Government Accountability Office (ตัวย่อ GAO แปลว่า "สำนักงานความรับผิดชอบรัฐบาล") เป็นหน่วยงานรัฐบาลที่ให้บริการตรวจสอบบัญชี การประเมิน และการสืบสวน แก่รัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นสถาบันตรวจสอบสูงสุดของรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกา

Government Accountability Office

สำนักงานใหญ่ 441 G St., NW
วอชิงตัน ดี.ซี. 20548
ผู้บริหารองค์กร Eugene Louis Dodaro, ผู้อำนวยการตรวจสอบการเงินการบัญชีของสหรัฐอเมริกา
(Comptroller General of the United States)
งบประมาณ 557 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2554)
เจ้าหน้าที่ 3,350 (2553)
ก่อตั้ง 1 กรกฎาคม 2464