Holocaust

สถานที่ นาซีเยอรมนีและทวีปยุโรปที่ถูกเยอรมนียึดครอง
ผู้ก่อการ นาซีเยอรมนีและประเทศผู้ให้การสนับสนุน
ตาย
  • ยิวยุโรปประมาณ 6 ล้านคน[lower-alpha 1]
  • ผู้เสียหายทั้งหมดจากการบีฑาของนาซี: กว่า 17 ล้านคน[3]
เหตุจูงใจ การต่อต้านยิว
ประเภท พันธุฆาต, การล้างชาติพันธุ์
วันที่ 1941–1945[2]