ISO 3166-2:US

ISO 3166-2:US เป็นรายการรหัสสำหรับสหรัฐอเมริกา ในมาตรฐาน ISO 3166-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 3166 เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (เช่น จังหวัด หรือ รัฐ) และกำหนดรหัสสำหรับทั้งประเทศด้วย ISO 3166-1ในปัจจุบันสำหรับสหรัฐอเมริกา ISO 3166-2 มีความหมายถึงรหัสแต่ละตัวจะแบ่งเป็นสองส่วน ซึ่งคั่นด้วยยติภังค์ (-) ส่วนแรกคือ US ซึ่งเป็นรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 แบบสองอักขระของสหรัฐอเมริกา และส่วนที่สองเป็นตัวอักษร ซึ่งเป็นอักษรย่อทางไปรษณีย์ของแต่ละรัฐ เขตการปกครอง หรือพื้นที่รอบนอก เว้นแต่เกาะเล็กรอบนอกของสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีอักษรย่อทางไปรษณีย์