ISO

สำนักงานใหญ่ เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์
ชื่อย่อ ISO
เว็บไซต์ iso.org
ประเภท องค์การนอกภาครัฐ
วัตถุประสงค์ การสร้างมาตรฐานระหว่างประเทศ
สมาชิก 163 ประเทศ [1]
ก่อตั้ง 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947
ภาษาทางการ
  • อังกฤษ
  • ฝรั่งเศส
  • รัสเซีย [2]