ISO_3166-2:MM

ISO 3166-2:MM เป็นรายการรหัสสำหรับประเทศพม่า ในมาตรฐาน ISO 3166-2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน ISO 3166 เผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ไอเอสโอ) ซึ่งได้กำหนดรหัสสำหรับชื่อของเขตการปกครองระดับท้องถิ่น (เช่น จังหวัด หรือ รัฐ) และกำหนดรหัสสำหรับทั้งประเทศด้วย ISO 3166-1ในปัจจุบันสำหรับประเทศพม่า ISO 3166-2 มีความหมายถึง 7 เขต, 7 รัฐ และ 1 ดินแดนสหภาพรหัสแต่ละตัวจะแบ่งเป็นสองส่วน ซึ่งคั่นด้วยยัติภังค์ (-) ส่วนแรกคือ MM ซึ่งเป็นรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 แบบสองอักขระของประเทศพม่า และส่วนที่สองเป็นตัวเลขดังนี้