International_Organization_for_Standardization

เว็บไซต์ iso.org
ชื่อย่อ ISO
สำนักงานใหญ่ เจนีวา, สวิตเซอร์แลนด์
ประเภท องค์การนอกภาครัฐ
สมาชิก 163 ประเทศ [1]
วัตถุประสงค์ การสร้างมาตรฐานระหว่างประเทศ
ก่อตั้ง 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947
ภาษาทางการ
  • อังกฤษ
  • ฝรั่งเศส
  • รัสเซีย [2]