Intrafusal muscle fiber
Intrafusal muscle fiber

Intrafusal muscle fiber

intrafusal muscle fiber แปลว่า เส้นใยกล้ามเนื้อในกระสวย เป็นเส้นใยกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เป็นอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ (คือเป็นตัวรับรู้อากัปกิริยา หรือ proprioceptor) ที่ตรวจจับความยาวและอัตราการเปลี่ยนความยาวของกล้ามเนื้อ[1]เป็นองค์ประกอบของ muscle spindle และได้เส้นประสาททั้งแบบรับความรู้สึก (นำเข้า) และแบบสั่งการ (นำออก)ซึ่งเป็นเส้นใยประสาทนำออกจากเซลล์ประสาทสั่งการแกมมาอันเป็นเซลล์ประสาทมีหลายขั้ว (multipolar) ในไขสันหลังส่วน anterior gray columnเส้นใยกล้ามเนื้อในกระสวยแยกจากเส้นใยกล้ามเนื้อนอกกระสวยด้วยปลอกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรูปกระสวยที่ประกอบด้วยเซลล์สร้างเส้นใยแบน ๆ และคอลลาเจน[2]เพราะมีรูปร่างเป็นกระสวย (หรือ fusiform) ดังนั้น จึงมีชื่อว่า intrafusal (ในกระสวย)มีเส้นใยกล้ามเนื้อในกระสวยสองอย่างคือ nuclear bag fiber และ nuclear chain fiberมีปลายประสาทรับความรู้สึกมีรูปร่างสองอย่างคือแบบหมุนวนเป็นขด (annulospiral ending) และแบบช่อกลีบดอกไม้ (flower-spray ending) ต่อกับเส้นใยกล้ามเนื้อตรงกลาง ๆ ที่หดเกร็งไม่ได้ส่วนปลายเส้นใยกล้ามเนื้อทั้งสองข้างสามารถหดเกร็งได้และได้เส้นใยประสาทจากเซลล์ประสาทสั่งการแกมมาข้อมูลความรู้สึกที่ได้จากเส้นใยกล้ามเนื้อสองอย่างเหล่านี้ทำให้บุคคลสามารถรู้ตำแหน่งของกล้ามเนื้อและอัตราที่มันกำลังเปลี่ยนไปไม่ควรสับสนเส้นใยกล้ามเนื้อในกระสวยกับ extrafusal muscle fiber (เส้นใยกล้ามเนื้อนอกกระสวย) ซึ่งเป็นตัวออกแรงของกล้ามเนื้อจริง เมื่อหดเกร็งก็จะทำให้ร่างกายเคลื่อนไหว และได้เส้นประสาทจากเซลล์ประสาทสั่งการอัลฟา