JET (พลังงานฟิวชั่น)

JET เป็นคำย่อของ en:Joint European Torus เป็นการทดลองด้านฟิสิกส์ของพลาสมาที่ถูกเก็บกักด้วยอำนาจแม่เหล็ก มีสถานที่ตั้งอยู่ในออกซฟอร์ดเชียร์ ประเทศสหราชอาณาจักร ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่ใหญ่ที่สุดในการดำเนินงานที่มีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อเปิดทางไปสู่เครื่องปฏิกรณ์แบบ tokamak เพื่อการทดลองนิวเคลียร์ฟิวชั่นในอนาคต เช่น เครื่องปฏิกรณ์เพื่อการทดลองเทอร์โมนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ (อังกฤษ: International Thermonuclear Experimental Reactor) หรือ en:ITER และ โรงไฟฟ้าสาธิต (อังกฤษ: DEMOnstration Power Plant) หรือ en:DEMO