JFire
JFire

JFire

JFire เป็นระบบ ERP รวมกับ CRM ที่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2549 ภายใต้เงื่อนไขของ LGPL JFire จึงเป็นซอฟต์แวร์เสรี ที่ทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือแจกจ่ายต่อได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆJFire ทั้งหมดถูกเขียนขึ้นโดยใช้ Java และเทคโนโลยีอื่น ๆ เช่น Java EE 1.4 (J2EE เดิม) JDO 2, Eclipse RCP 3 ดังนั้นในส่วนของผู้ใช้และส่วนของเซิฟเวอร์สามารถพัฒนาต่อได้อย่างง่ายดาย และการปรับให้เข้ากับหน่วยงานหรือบริษัทหนึ่ง ๆ นั้นก็ทำได้โดยง่ายดายเช่นกันJFire ขณะนี้เป็นรุ่นที่อยู่ในขั้นกำลังพัฒนาระดับ beta ประกอบด้วยส่วนจัดการพื้นฐานที่สำคัญได้แก่ โมดูลการจัดการโดยผู้ใช้ โมดูลบัญชี โมดูลจัดการร้านค้า โมดูลสำหรับออนไลน์เทรดดิ้ง (ผ่านระบบเว็บชอป) เครื่องมือในการสร้างกราฟิกสองมิติ และ plugin อื่นๆที่มีประโยชน์ โมดูลการทำรายงานอยู่บนฐานของ BIRT ที่สามารถจัดการแก้ไขรูปแบบรายงาน สถิติ และเอกสารอื่น ๆ (เช่น ใบจัดซื้อจัดจ้าง ใบเสนอราคา เอกสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น)แม้ว่าเป้าหมายหลักของโครงการนี้คือการสร้าง framework ที่มีเสถียรภาพและยืดหยุ่น เพื่อสะดวกในการดัดแปลงแก้ไขในการประยุกต์ใช้กับส่วนงานเฉพาะด้าน แต่ก็มีการจัดหาโมดูลเพื่องานอื่นๆสำหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยเนื่องจาก JFire เป็นระบบที่พัฒนาโดยใช้ JDO ในส่วนการจัดการฐานข้อมูล ทำให้เป็นอิสระต่อระบบฐานข้อมูล (DBMS) ที่ใช้ และเปิดช่องให้ใช้ SQL ได้ด้วย นอกจากนั้นการใช้ JDO ทำให้สามารถใช้ฐานข้อมูลแบบ DBMS ชนิดอื่นได้ (เช่น object databases) ในการนำเอา JFire ไปใช้ จะได้ JDO2/JPOX ไปด้วยซึ่งสามารถใช้งานกับ relational databasesและ db4o ด้วยแม้ว่า JavaEE, JDO และ Eclipse RCP จะมีข้อดีหลายอย่าง แต่ก็ยังจะมีข้อเสีย นั่นคือต้องการระยะเวลาในการอบรมที่นานกว่าเทคโนโลยีก่อน ๆ อยู่บ้าง เมื่อเทียบกับ SQL