Jeanne d'Arc

อาชีพ แม่ทัพ, นักบุญ
ผลงานเด่น ปลดปล่อยฝรั่งเศสจากอังกฤษระหว่างสงครามร้อยปี
ชาติพันธุ์ ชาวฝรั่งเศส
ศาสนา คริสต์
องค์การ กองทัพฝรั่งเศส
สัญชาติ ชาวฝรั่งเศส
เสียชีวิต 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1431
รูอ็อง ประเทศฝรั่งเศส
เกิด 6 มกราคม ค.ศ. 1412
ดงเรมี ประเทศฝรั่งเศส
มีชื่อเสียงจาก ได้รับการสถาปนาให้เป็นนักบุญ