KMITL

ชื่อย่อ สจล. / KMITL
เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th
สถาปนา 24 สิงหาคม พ.ศ. 2503 ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี
24 เมษายน พ.ศ. 2514 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์[1]
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
คติพจน์ การศึกษา วิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ
อธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
ที่ตั้ง วิทยาเขตหลัก
ถนนฉลองกรุง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วิทยาเขตชุมพร
ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร