King taksin

พระราชสมภพ 22 มีนาคม พ.ศ. 2277[4][5]
สิน
พระราชบุตร 30 พระองค์
ราชวงศ์ ราชวงศ์ธนบุรี
ฝังพระศพ วัดอินทารามวรวิหาร
ก่อนหน้า สมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์
ครองราชย์ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2310 – 6 เมษายน พ.ศ. 2325 (700114000000000000014 ปี 7002151000000000000151 วัน)
วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาล
วัดอินทารามวรวิหาร[2]
พระราชมารดา กรมพระเทพามาตย์ (นกเอี้ยง)
พระราชบิดา หยง แซ่แต้ (鄭鏞)[3]
ราชาภิเษก 28 ธันวาคม พ.ศ. 2311
กรุงธนบุรี อาณาจักรธนบุรี
พระมเหสี กรมบริจาภักดีศรีสุดารักษ์
สวรรคต 6 เมษายน พ.ศ. 2325 (48 พรรษา)
กรุงธนบุรี อาณาจักรธนบุรี
ถัดไป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
มเหสี กรมหลวงบาทบริจา