Kruptos2

Kruptos2 คือโปรแกรมที่ใช้เพื่อการเข้ารหัสไฟล์ โดยใช้ ขั้นตอนวิธีโบลว์ฟิชและขั้นตอนวิธีแฮช คือ MD5 ขนาด 128 bit key และ SHA256 ขนาด 256 bit key ในการเข้ารหัสKruptos2 เป็น ฟรีแวร์ ซึ่งพัฒนาโดย Steve Beckett