LNB

low noise blockdown converter (LNB) หมายถึง อุปกรณ์สำหรับแปลงความถี่ที่ได้รับมาจากดาวเทียมให้ต่ำและมีกำลังมากพอที่จะส่งไปตามสายนำสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าคำว่า low noise แปลว่า สัญญาณรบกวนต่ำ ถ้าอุปกรณ์ตัวนี้มีสัญญาณรบกวนที่เกิดในตัวมันเองต่ำมากเท่าใดสัญญาณที่มาจากดาวเทียมที่อยู่ในระบบรับสัญญาณก็ถูกรบกวนต่ำมากเท่านั้น ซึ่งก็จะทำให้สัญญาณมีความบริสุทธิ์มากตามไปด้วย ส่วนคำว่า blockdown converter แปลว่า ตัวเปลี่ยนให้ต่ำลง สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนให้ต่ำลงเพราะความถี่ที่มาจากดาวเทียมเป็นความถี่ที่สูงเกินกว่าขีดความสามารถของสายนำสัญญาณจะยอมให้ผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพคือมีการสูญเสียต่ำ จึงต้องมีการแปลงให้อยู่ในช่วงความถี่ที่เหมาะสมเพื่อที่จะให้ถูกส่งผ่านไปตามสายได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง