Leonardo Da Vinci

อาชีพ สถาปนิกแบบเรอเนซองส์ นักดนตรี นักกายวิภาคศาสตร์ นักประดิษฐ์ วิศวกร ประติมากร นักเรขาคณิต นักวาดภาพ นักดาราศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์
เกิด 15 เมษายน ค.ศ. 1452
เมืองวินชี จังหวัดฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี
มีชื่อเสียงจาก โมนา ลิซ่า
พระกระยาหารมื้อสุดท้าย
เสียชีวิต 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1519 (อายุ 67 ปี)
พระราชวังอ็องบวซ (ปัจจุบันอยู่ในประเทศฝรั่งเศส)
สัญชาติ อิตาลี