Mekong

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Mekong

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Mekong


Mekong

แอ่งสมุทร มหาสมุทรแปซิฟิก
ประเภท แม่น้ำ
ไหลผ่าน  จีน

 พม่า
 ลาว
 ไทย
 กัมพูชา

 เวียดนาม
พื้นที่ลุ่มน้ำ 759,000 ตร.กม. [1]
ชื่อแหล่งน้ำ แม่น้ำโขง
ลุ่มน้ำประธาน ลุ่มแม่น้ำโขง
ความยาว 4,880 กม.
ระบบแม่น้ำ ระบบแม่น้ำโขง
ปริมาณน้ำเฉลี่ย 2,506.6 ล้าน ลบ.ม.
ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อพื้นที่ 73.99 ลิตร/วินาที/ตร.กม. [2]
แผนที่
ระดับความสูงของต้นน้ำ 5224