Mind the gap
Mind the gap

Mind the gap

"Mind the gap" เป็นวลีภาษาอังกฤษที่เตือนผู้โดยสารของรถไฟ ให้ระวังช่องว่างระหว่างประตูรถไฟกับชานชาลาของสถานี วลีนี้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2512 โดย ระบบการคมนาคมขนส่งรถไฟใต้ดินลอนดอนวลี "Mind the gap" นี้ จะถูกเขียนไว้ข้างขอบของชานชาลา และนอกจากนี้ จะมีเสียงประกาศเตือนด้วยเมื่อรถไฟมาถึงชานชาลา ซึ่งประกอบด้วยคำว่า "Mind the gap" หลายครั้ง ๆ และตามมาด้วยคำว่า "stand clear of the doors, please," (กรุณาหลีกทางบริเวณประตูด้วย) และ "this train is now ready to depart" (รถไฟขบวนนี้พร้อมที่จะออกเดินทางแล้ว)