Mode Gakuen Cocoon Tower
Mode Gakuen Cocoon Tower

Mode Gakuen Cocoon Tower

Mode Gakuen Cocoon Tower (ญี่ปุ่น: Mode Gakuen Cocoon Tower โรมาจิモード学園コクーンタワー ทับศัพท์Mōdo gakuen kokūn tawā) เป็นศูนย์การศึกษา 50 ชั้น สูง 204 เมตร ตั้งอยู่ในย่านนิชิชินจุกุ ในเขตชินจุกุ กรุงโตเกียว ญี่ปุ่น เป็นที่ตั้งของ Special educations สามแห่ง ได้แก่ Tokyo Mode Gakuen (สถานศึกษาวิชาชีพแฟชั่น), HAL Tokyo (วิทยาลัยเทคโนโลยีพิเศษและการออกแบบ), และ Shuto Ikō (วิทยาลัยการแพทย์) สร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นอาคารสถานศึกษาที่สูงเป็นอันดับสองของโลก และเป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับที่ 17 ในโตเกียว ได้รับรางวัล 2008 Skyscraper of the Year จาก Emporis.com