New York State Identification and Intelligence System

รหัสสัทลักษณ์ของ New York State Identification and Intelligence System หรือเรียกย่อว่า NYSIIS เป็นขั้นตอนวิธีเชิงสัทลักษณ์คิดค้นขึ้นในปี ค.ศ. 1970 (ปัจจุบันระบบเป็นส่วนหนึ่งของ New York State Division of Criminal Justice Services) มีความแม่นยำมากกว่าขั้นตอนวิธีซาวเดกซ์แบบดั้งเดิม 2.7% [1] เป็นการจับคู่หน่วยเสียง (phoneme) ที่คล้ายกันให้เข้ากับอักษรตัวเดียวกัน ให้ผลลัพธ์เป็นสายอักขระซึ่งสามารถอ่านได้โดยไม่ต้องถอดรหัส ขั้นตอนวิธีนี้อธิบายเทคนิคการค้นหาชื่อ มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือแบบดั้งเดิม และแบบดัดแปลง (แบบดัดแปลงไม่ใช่ของทางการ)