Nuclear chain fiber
Nuclear chain fiber

Nuclear chain fiber

เส้นใยกล้ามเนื้อ nuclear chain fiber เป็นอวัยวะรับความรู้สึกภายในกล้ามเนื้อเป็น intrafusal muscle fiber (เส้นใยกล้ามเนื้อในกระสวย) ชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อบวกกับ nuclear bag fiber ก็เป็นองค์ประกอบของ muscle spindle ซึ่งมีหน้าที่ตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความยาวของกล้ามเนื้อมี nuclear chain fiber 3-9 เส้นต่อ muscle spindle หนึ่งตัวโดยมีขนาดครึ่งหนึ่งของ nuclear bag fiberนิวเคลียสของเส้นต่อกันเป็นลูกโซ่โดยเฉพาะในช่วงตรงกลาง ซึ่งทำให้ได้ชื่อเป็น nuclear chainมีบทบาทการรับรู้ความยาวกล้ามเนื้อแบบ "สถิต" (คือส่งข้อมูลความยาวกล้ามเนื้อ) เทียบกับ nuclear bag fiber ที่มีบทบาทแบบ "พลวัต" (คือส่งข้อมูลความยาวกล้ามเนื้อและอัตราการเปลี่ยนแปลง)โครงสร้างตรงกลางของเส้นใยกล้ามเนื้อที่ต่อกันเป็นเหมือนโซ่ เป็นจุดที่แอกซอนรับความรู้สึกหมุนเป็นขดมัดเส้นใยในกระสวยGolgi tendon organ เป็นโครงสร้างที่คล้ายกันโดยข้างหนึ่งยึดอยู่กับกล้ามเนื้อและอีกข้างหนึ่งยึดอยู่กับเอ็นเพราะ nuclear chain fiber และ nuclear bag fiber ต่อกับเส้นใยกล้ามเนื้อในแนวขนาน จึงต่างกับ Golgi tendon organ ซึ่งต่อกับกล้ามเนื้อแบบอนุกรม