OK

"OK" (หรือสะกดเป็น "okay", "ok", หรือ "O.K.") เป็นคำที่แสดงถึงการอนุมัติ การยอมรับ ความเห็นชอบ การตกลง และการเรียนรู้ "OK" ที่เป็นคำคุณศัพท์ สามารถใช้แสดงการยอมรับโดยไม่ต้องอนุมัติได้[1]คำว่า "OK" ได้กลายเป็นคำยืมในภาษาต่าง ๆ อยู่บ่อยครั้งในฐานะคำคุณศัพท์ "okay" หมายถึง "เพียงพอ", "ยอมรับได้" ("this is okay to send out"), หรือ "ธรรมดา" มักจะไม่ได้มีความหมายว่า "ดี" ("the food was okay") คำว่า "OK" ยังทำหน้าที่เป็นคำกริยาวิเศษณ์ในทำนองเดียวกันได้ด้วย ในฐานะคำอุทาน อาจแสดงถึงการยอมทำตาม ("Okay, I will do that") หรือข้อตกลง ("Okay, that's good") ในฐานะคำนามและคำกริยา จะหมายถึง "ตกลง หรือการตกลง" ("The boss okayed the purchase," และ "The boss gave his okay to the purchase.") ในฐานะคำเชื่อมความ อาจใช้ระดับน้ำเสียงที่เหมาะสมเพื่อแสดงความสงสัย หรือต้องการคำยืนยัน ("Okay?" or "Is that okay?")[2]