POSDCORB

POSDCORB เป็นอักษรย่อที่ใช้กันมากในการจัดการของการบริหารรัฐกิจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองคลาสิกของทฤษฎีองค์การ[1] POSDCORB เริ่มใช้กันมากในปี ค.ศ. 1937 จากงานเขียนของ ลูเทอร์ กูลิคหลักการ POSDCORB ประกอบด้วย Planning (การวางแผน), Organizing (การจัดองค์การ), Staffing (การบรรจุ), Directing (การสั่งการ), Co-Ordinating (การประสานงาน), Reporting (การรายงาน) และ Budgeting (การจัดทำงบประมาณ)