PubMed Central

PubMed Central (ตัวย่อ PMC) เป็นฐานข้อมูลที่ใช้เก็บบทความทางวิชาการฉบับเต็ม ที่สามารถเข้าถึงได้เป็นสาธารณะโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นบทความซึ่งได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเกี่ยวกับชีวการแพทย์ (biomedical) และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (life sciences) โดยเป็นฐานข้อมูลเพื่องานวิจัยที่สำคัญฐานหนึ่งที่พัฒนาโดยศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (National Center of Biotechnology Information; NCBI) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) (National Institute of Health; NIH) ข้อมูลใน PMC ไม่ได้มีแต่ข้อความในเอกสารเท่านั้น แต่จะมีการสร้างดัชนีและการเปลี่ยนรูปแบบของข้อความ เพื่อประกอบข้อความกับเมทาเดตา, ศัพท์การแพทย์ที่มีลิงก์ทางภววิทยา (medical ontologies), และตัวระบุเฉพาะ (unique identifiers) ที่เพิ่มคุณค่าให้กับบทความโดยมีโครงสร้างเป็น XML[1]เนื้อหาที่บรรจุอยู่ใน PMC สามารถเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลอื่น ๆ ของ NCBI และสามารถเข้าถึงได้โดยระบบค้นหาและค้นคืน Entrez (เป็นเครื่องมือการค้นหา ของ NCBI) ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา การอ่าน และการต่อยอดคลังความรู้ทางชีวการแพทย์นี้ ให้แก่สาธารณชน[2]