Rajamangala University of Technology Lanna

ขออภัย ยังไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ Rajamangala University of Technology Lanna

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

English version Rajamangala University of Technology Lanna


Rajamangala University of Technology Lanna

เว็บไซต์ www.rmutl.ac.th
นายกสภามหาวิทยาลัย ว่าง
ประเภท รัฐ
สถาปนา 18 มกราคม พ.ศ. 2548
คติพจน์ สร้างคนดี คนเก่ง สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี
อธิการบดี รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร (รักษาการ)
ที่ตั้ง สำนักงานอธิการบดี
128 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เขตพื้นที่ตาก
เขตพื้นที่น่าน
เขตพื้นที่ลำปาง
เขตพื้นที่เชียงราย
เขตพื้นที่พิษณุโลก
จำนวนผู้ศึกษา 18,954 คน
สีประจำสถาบัน สีน้ำตาลทอง