Swu

นายกสภาฯ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต–นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
คติพจน์ สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
Education is Growth
สถาปนา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
28 เมษายน พ.ศ. 2492 (70 ปี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (45 ปี)
จำนวนผู้ศึกษา 23,600 (ปีการศึกษา 2560)
ชื่อย่อ มศว / SWU [1]
เว็บไซต์ www.swu.ac.th
สีประจำสถาบัน ██ สีเทา
██ สีแดง
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล