Swu

ชื่อย่อ มศว / SWU [1]
เว็บไซต์ www.swu.ac.th
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
สถาปนา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง
28 เมษายน พ.ศ. 2492 (70 ปี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 (45 ปี)
นายกสภาฯ ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล
คติพจน์ สิกฺขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา
การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
Education is Growth
อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล
ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เลขที่ 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต–นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
จำนวนผู้ศึกษา 23,600 (ปีการศึกษา 2560)
สีประจำสถาบัน ██ สีเทา
██ สีแดง