Tai Tham (ผังยูนิโคด)

Tai Tham เป็นผังยูนิโคดที่ประกอบด้วยอักษรไทธรรมสำหรับภาษาคำเมือง, ภาษาไทลื้อ และภาษาขึน

Tai Tham (ผังยูนิโคด)

Plane BMP
ไม่ใช้ 17 กล่องสำรอง
ช่วง U+1A20..U+1AAF
(144 กล่อง)
ใช้ 127 กล่อง
5.2 127 (+127)
อักษรหลัก ไทธรรม
อักษร ไทธรรม

แหล่งที่มา

WikiPedia: Tai Tham (ผังยูนิโคด) http://www.evertype.com/standards/tai/n1013-lanna.... http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n1099.pdf http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n2042.pdf http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n3121.pdf http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n3159.pdf http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n3161.pdf http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n3169.pdf http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n3207.pdf http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n3238.pdf http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/n3239.pdf