Together วันที่รัก

Together วันที่รัก ภาพยนตร์สร้างสรรค์จาก บ.โอเรียลทัล อายส์ ภาพยนตร์ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นำแสดงโดย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ร่วมด้วย สหรัถ สังคปรีชา , กฤษณ เศรษฐธำรงค์ , ปิยธิดา วรมุสิก , นพชัย ชัยนาม , ทองภูมิ สิริพิพัฒน์, โสภิตสุดา อิทธิเมธินทร์ ฯลฯ และขอแนะนำนักแสดง กันต์ชนุตม์ เก่งการค้า (กันต์) , และ นภัสสร เอี่ยมเจริญ (ครีม) กำกับภาพยนตร์โดย “ยู - ษรัณยู จิราลักษณ์”

Together วันที่รัก

เขียนบท ษรัณยู จิราลักษณ์
สุรพงษ์ ศิริพันธ์
ธีปนันท์ เพ็ชรศรี
ตัดต่อ ศศิกานต์ สุวรรณสุทิ
ประเทศ ไทย
กำกับภาพ ปราเมศร์ ชาญกระแส
ฉาย 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
จำหน่าย/เผยแพร่ บริษัท โอเรียนทัล อายส์
ดนตรีประกอบ Lomosonic (ดนตรีประกอบ)
ภาษา ภาษาไทย
กำกับ ษรัณยู จิราลักษณ์
นำแสดง ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
สหรัถ สังคปรีชา
ปิยธิดา วรมุสิก
นพชัย ชัยนาม
ทองภูมิ สิริพิพัฒน์
โสภิตสุดา อิทธิเมธินทร์