Transmission voie-machine
Transmission voie-machine

Transmission voie-machine

Transmission voie-machine(TVM) เป็นระบบอาณัติสัญญาณไว้ใช้สำหรับในการควบคุมรถไฟความเร็วสูงซึ่งใช้ในประเทศฝรั่งเศส เบลเยี่ยม อังกฤษ และเกาหลีใต้ โดยเป็นระบบที่แสดงผลในบริเวณหน้าคนขับ ซึ่งรุ่นแรกที่ถูกนำออกมาใช้คือ TVM-300 ซึ่งต่อมาถูกพัฒนาเป็นรุ่น TVM-430 ซึ่งสามารถใช้งานได้ที่ความเร็วสูงสุด 430 กิโลเมตร/ชั่วโมง