Universal_Music_Group

อุตสาหกรรม ดนตรี และ การบันเทิง
ผลิตภัณฑ์ ดนตรี และ การบันเทิง
เว็บไซต์ universalmusic.com
ประเภท บริษัทลูกของกลุ่มฝิเฝนได
บริษัทแม่ ฝิเฝนได
บุคลากรหลัก Doug Morris (ประธานและซีอีโอ)Lucian Grainge (ประธานและซีอีโอ ยูเอ็มจีอินเตอร์เนชั่นแนล)
ก่อตั้ง กันยายน ค.ศ. 1934