ของเหลว

ของเหลว (อังกฤษ: Liquid) เป็นสถานะของของไหล ซึ่งปริมาตรจะถูกจำกัดภายใต้สภาวะคงที่ของอุณหภูมิและความดัน และรูปร่างของมันจะถูกกำหนดโดยภาชนะที่บรรจุมันอยู่ ยิ่งไปกว่านั้นของเหลวยังออกแรงกดดันต่อภาชนะด้านข้างและบางสิ่งบางอย่างในตัวของของเหลวเอง ความกดดันนี้จะถูกส่งผ่านไปทุกทิศทางถ้าของเหลวอยู่ในระเบียบของสนามแรงโน้มถ่วง ความดัน p {\displaystyle p} ที่จุดใด ๆ สามารถแสดงเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์ได้ดังนี้โดย ρ {\displaystyle \rho } เป็น ความหนาแน่นของของเหลว (ซึ่งเป็นค่าคงที่) และ z {\displaystyle z} คือความลึก ณ จุดใต้พื้นผิวของเหลวนั้น สังเกตว่าในสูตรนี้กำหนดให้ความดันที่ผิวบนเท่ากับ 0 และไม่ต้องคำนึงถึงความตึงผิวของเหลวมีลักษณะเฉพาะของแรงตึงผิว (surface tension) และแรงยกตัว (capillarity) โดยทั่วไปของเหลวจะขยายตัวเมื่อถูกความร้อนและหดตัวเมื่อถูกความเย็น วัตถุที่จมอยู่ในของเหลวจะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแรงลอยตัว (buoyancy)ของเหลวเมื่อได้รับความร้อนจนถึงจุดเดือดจะเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซ และเมื่อทำให้เย็นจนถึงจุดเยือกแข็งก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง