ฐานันดรศักดิ์ยุโรป

บรรดาศักดิ์ยุโรป หมายถึงระบบชั้นและชั้นยศของขุนนางในทวีปยุโรป ปัจจุบันยังปรากฏมากอยู่ในสหราชอาณาจักรและยังปรากฏในประเทศอื่นๆ ที่ปกครองด้วยระบอบราชาธิบไตยด้วย เช่นเดนมาร์ก และ สวีเดน เป็นต้นระบบขุนนางในยุโรปนี้เป็นระบบขุนนางสืบตระกูล ทายาทที่อาวุโสที่สุดจะได้ขึ้นสืบบรรดาศักดิ์ มีสิทธิและเกียรติฐานะเทียบเท่ากับเจ้าบรรดาศักดิ์เดิม ซึ่งแตกต่างกับระบบขุนนางในประเทศแถบเอเชีย ที่บรรดาศักดิ์ขุนนางจะเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลเท่านั้น ไม่มีการสืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน

ใกล้เคียง

ฐานันดรศักดิ์เจ้านายฝ่ายเหนือ ฐานันดรศักดิ์ไทย ฐานันดรศักดิ์ยุโรป ฐานันดรศักดิ์จีน ฐานันดรที่สี่ ฐานันดรแห่งราชอาณาจักร ฐานันดรศักดิ์ ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ ฐานานุกรม ฐานนิยม