ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหุ้น เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ระยะยาว ของ บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งถือว่าเป็นตลาดรอง (Secondary Market) ทั้งนี้เนื่องจากจะทำการซื้อขายเฉพาะหลักทรัพย์ที่ได้ออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปแล้วเท่านั้น หลักทรัพย์ระยะยาว จะประกอบไปด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุนซึ่งประกอบไปด้วย หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิแบบต่าง ๆ ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ หุ้นกู้ และ หน่วยลงทุน เป็นต้น โดยเรียกว่าเป็นประเภทของตราสารเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์มีอยู่แทบทุกประเทศทั่วโลก

ใกล้เคียง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ตลาดหลักทรัพย์อาเซียน ตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ตลาดหลักทรัพย์ลาว ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์เกาหลี