ธงศาสนาพุทธ
ธงศาสนาพุทธ

ธงศาสนาพุทธ

ส่วนหนึ่งของ
ศาสนาพุทธ

สถานีย่อย
ประวัติศาสนาพุทธพระโคตมพุทธเจ้า
(พระพุทธเจ้า)พระพุทธ · พระธรรม · พระสงฆ์ธงศาสนาพุทธ ที่ใช้ทั่วไปเป็นสากลมีชื่อเรียกว่า ธงฉัพพรรณรังสี เริ่มปรากฏการใช้ตั้งแต่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 หรือปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19

ธงศาสนาพุทธ

ชื่อธง ธงฉัพพรรณรังสี
ออกแบบโดย เฮนรี สตีล โอลคอต
สัดส่วนธง 2:3
ลักษณะ สีน้ำเงิน สีเหลือง สีแดง สีขาว สีส้ม ห้าสี
ประกาศใช้ 17 เมษายน 2428