ธรรมจักร
ธรรมจักร

ธรรมจักร

ธรรมจักร (Dharmachakra; Wheel of Dhamma) ในศาสนาพุทธเป็นสัญลักษณ์ ธรรม นั้น คือความจริงแท้ สภาพที่แท้จริง  จักร แปลโดยทั่วไปว่า ล้อ (ซึ่งในความหมายเชิงลึกคือ สิ่งที่ทำให้เกิดการขับเคลื่อนดำเนินไปนั่นเอง)[1]แตกต่างจากภวจักร (Bhavachakra) ซึ่งเป็นภาพสัญลักษณ์วงล้อแห่งชีวิต (อังกฤษ: Wheel of life) ของทางทิเบต แสดงสังสารวัฎ วัฏจักรเวียนว่ายตายเกิด หรือวงเวียนแห่งการ ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธองค์ธรรมจักรใช้รูปวงล้อซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา มีกำ ๔, ๘ หรือ ๑๒ หมายถึง อริยสัจ ๔ มรรค ๘ หรือกิจ ๑๒.รหัสยูนิโค้ด ซึ่งเป็นรหัสตัวอักษรสากลสำหรับคอมพิวเตอร์ เรียกธรรมจักรว่า "Wheel of Dhamma" (วงล้อแห่งธรรม) และมีซี่แปดซี่ มีรหัสคือ "U+2638" และมีลักษณะดังนี้: (☸)