พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (20 กันยายน พ.ศ. 2468 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489) เป็นพระโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีสมเด็จพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระอนุชา 2 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 ขณะที่มีพระชนมายุเพียง 9 พรรษา และประทับที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะพระองค์เสด็จนิวัตพระนครครั้งแรกภายหลังทรงราชย์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488 แต่ก่อนกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพียง 4 วัน พระองค์ก็ได้เสด็จสวรรคตด้วยทรงต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ณ ห้องพระบรรทม พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

พระราชสมภพ 20 กันยายน พ.ศ. 2468
ไฮเดิลแบร์ค สาธารณรัฐไวมาร์
ราชวงศ์ จักรี
บรรจุพระบรมอัฐิ พระวิมานทองกลาง บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ผู้สำเร็จราชการ
นายกรัฐมนตรี
ก่อนหน้า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ครองราชย์ 2 มีนาคม พ.ศ. 2478 - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (700111000000000000011 ปี 700199000000000000099 วัน)
วัดประจำรัชกาล
วัดประจำรัชกาล
วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (โดยอนุโลม)[2]
ลายพระอภิไธย
พระราชมารดา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พระราชบิดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
สวรรคต 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (20 พรรษา)
พระที่นั่งบรมพิมาน พระบรมมหาราชวัง จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
ถัดไป พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

แหล่งที่มา

WikiPedia: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร http://www.mdcualumni.com/th/kingRama8.php http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country... http://www.watsuthat.thai2learn.com/rama8.php http://story.thaimail.com/5may/5_2.html http://www.mdcu.net/opr.htm http://se-ed.net/kingrama8/ http://se-ed.net/kingrama8/logo.html http://bcnnon.ac.th/webnon/Load/2013/01/king22.pdf http://www.chula.ac.th/chula/th/about/king_Ananda_... http://www.dailynews.co.th/politics/118420