ภาษาลาว
ภาษาลาว

ภาษาลาว

ภาษาลาว (ลาว: ພາສາລາວ พาสาลาว) เป็นภาษาทางการของประเทศลาว เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ในภาษากลุ่มไท และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาอีสานของประเทศไทย ระบบการเขียนในภาษาลาวจะใช้อักษรลาว ซึ่งเป็นระบบอักษรสระประกอบ (ระบบการเขียนที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์แทนพยัญชนะและตามด้วยสระที่จะอยู่ด้านหน้า หลัง บน ล่าง ของพยัญชนะ) และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอักษรไทย

ภาษาลาว

ตระกูลภาษา
ออกเสียง pʰáːsǎː láːw
ระบบการเขียน อักษรลาว ในลาว
อักษรไทย ในประเทศไทย
จำนวนผู้พูด 20–25 ล้านคน  (2004)[1]
(3 ล้านคนใน ลาว, สำรวจในปี 2005)[2]
ISO 639-1 lo
ISO 639-3 อย่างใดอย่างหนึ่ง:
lao — ภาษาลาว
tts — ภาษาอีสาน
ISO 639-2 lao
ภาษาทางการ  ลาว
ประเทศที่มีการพูด ประเทศลาว และใช้ในบางพื้นที่ของประเทศไทยและประเทศกัมพูชา